miércoles, 15 de agosto de 2012

Ciclo de vida do proxecto

O ciclo de vida a empregar durante a duración do proxecto será o Ciclo de Vida en Espiral [1], por ser o que mellor lle acae debido ás súas características e vantaxes.

Dito ciclo de vida conta coas seguintes características:
 • Permite combinar a natureza interactiva de construcción de prototipos cos aspectos controlados e sistemáticos do modelo en Cascada.
 • Pon especial énfase na análise dos riscos.
 • O software desenvólvese nunha serie de versións incrementais:
  • Durante as primeiras iteracións, a versión incremental será un modelo en papel ou un prototipo.
  • Durante as últimas iteracións, prodúcense versións cada vez máis completas do sistema.
  • A idea básica é que cada fase (volta na espiral) establece os seguintes pasos:
   • Determinación de obxectivos, alternativas e restriccións.
   • Avaliación de alternativas (considerando análise de riscos).
   • Desenvolvemento do seguinte nivel de producto.
   • Planificación da seguinte fase (ciclo en espiral).
  • Cada ciclo (volta) na espiral representa unha fase do proceso de desenvolvemento.
   • Por ilo, o ciclo máis interno correspóndese coa viabilidade do sistema.
   • O seguinte, coa análise de requisitos e así sucesivamente.
  • Non hai fases fixas no modelo. O modelo adáptase ás necesidades que xordan en cada proxecto.
  • Os bloques de deseño, codificación e probas execútanse de forma secuencial para a entrega dunha características iniciais operativas.
  • Despois dilo, vólvese revisar o producto e cómo mellorar/ampliar as súas características operativas. O producto actualízase, obtendo un prototipo operativo “posto ó día” que serve de demostración e validación.
  • O sistema pasa por un proceso actualizado de desenvolvemento en cascada que finalmente obtén unha nova versión do producto.
Esquema básico dun ciclo de vida en espiral de 4 ciclos ou fases.


  • Esquema básico (espiral de 4 pasos):
   • 1º ciclo:
    • Determinación de:
     • Obxectivos
     • Alternativas
     • Restriccións
    • Avaliación de alternativas e resolución de riscos:
     • Análise de riscos
     • Prototipo 1
    • Desenvolvemento e validación do seguinte nivel de producto:
     • Concepto de operación
    • Planificación da próxima fase (ciclo):
     • Planificación de requisitos
     • Planificación do ciclo de vida
   • 2º ciclo:
    • Determinación de:
     • Obxectivos
     • Alternativas
     • Restriccións
    • Avaliación de alternativas e resolución de riscos:
     • Análise de riscos
     • Prototipo 2
    • Desenvolvemento e validación do seguinte nivel de producto:
     • Simulacións, modelos e programas de proba
     • Requisitos do software
     • Validación de requisitos
    • Planificación da próxima fase (ciclo):
      • Planificación do deseño
   • 3º ciclo:
    • Determinación de:
     • Obxectivos
     • Alternativas
     • Restriccións
    • Avaliación de alternativas e resolución de riscos:
     • Análise de riscos
     • Prototipo 3
    • Desenvolvemento e validación do seguinte nivel de producto:
     • Simulacións, modelos e programas de proba
     • Deseño do producto software
     • Verificación e validación do deseño
    • Planificación da próxima fase (ciclo):
     • Planificación do desenvolvemento
   • 4º ciclo:
    • Determinación de:
     • Obxectivos
     • Alternativas
     • Restriccións
    • Avaliación de alternativas e resolución de riscos:
     • Análise de riscos
     • Prototipado operacional
    • Desenvolvemento e validación do seguinte nivel de producto:
     • Simulacións, modelos e programas de proba
     • Deseño detallado
     • Codificación
     • Probas de unidade
     • Integración e probas
     • Probas de aceptación
     • Implantación

As vantaxes que presenta este ciclo de vida son as seguintes:
 • Permite adaptar o proceso de desenvolvemento ás necesidades cambiantes do proxecto e ó coñecemento que se vai adquirindo.
 • Permite o manexo de prototipos, ligándoos coa análise de riscos.
 • Xestiona explícitamente os riscos.

Pero tamén ten os seus inconvintes:
 • Require dunha considerable habilidade para a consideración do risco.
 • O modelo é relativamente novo e non se manexou tanto coma os anteriores.
[1] Temario da asignatura Enxeñería do Software da Facultade de Informática da Universidade da Coruña.

No hay comentarios:

Publicar un comentario